பல நாட்களாக பழகிய என்னை
பரதேசியாக்கியவள் -நீ

நான் பார்த்துக்கொண்டு -இருக்கும்
போதே அருகில் ஒருவனோடு
செல்லுகிராயே .

வேட்கமே இல்லையா -உனக்கு

உன்னை ஒருநொடியில் துவசம்
செய்ய முடியும் என்னால் ..

ஒரு காதல்  விபச்சாரியை தொட
எனக்கு அருவருப்பகா -இருக்கிறது

ஆனாலும் உன்னை விடமாட்டேன்
என் கவிதை என்னும் சாட்டையால்

அடித்துக்கொண்டு  இருப்பேன் ...( தொடரும் )
*****************************************************************************
கவிதையால் அடிப்பேன் (2)

காதல் என்று சொல்லிக்கொண்டு
தெருக்களின் மூலைகளிலும் ...

சிறுவர் பூங்காவிலும் ...
பேரூந்தின் இறுதி ஆசனத்திலும் ...

திரை அரங்கிலும் ...
கேவலம் சாமியின் இடத்திலும் ...

ஒரு குடைக்குள் இருவரும்
நடமாமும் விபச்சாரம் செய்யும் -நாதாறிகளே

தொடர்ந்து அடிப்பேன் கட்டையால் அல்ல ..
என் கவிதை சாட்டையால் ....!
 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola